Storytelling

Pijler 5 Storytelling: Animal Wisdom

Het QFWF Storytellingprogramma  vertelt verhalen uit alle windstreken!

Zeemeermin – Chrisje Ronde

Een belangrijk doel van het QFWF-storytellingprogramma Animal Wisdom is het ontwikkelen van een ‘elementaire levenskunst’, ontleend aan het leven der dieren volgens mythische zowel als hedendaagse verhalen uit alle windstreken.
De elementaire wijsheid en krachten die dieren belichamen ― of die in verhalen aan dieren worden toegeschreven ― helpen tegenwicht te bieden aan een monocultureel verhaal en onderdrukkende ideologie. 
Uniek in het programma Animal Wisdom is de nadruk op verbindende verhalen en transculturele symboliek!

Hoe dit zich ontwikkelt, is te lezen in De Gulden Snede

deel 1deel 2deel 3deel 4deel 5deel 6 – deel 7deel 8


Erelid Dirk De Wachter

schrijft op 4 april 2019

Vers van mijn lever borrelt het gevoel dat deze initiatieven wezenlijk zijn voor een samenleving, bottom-up ontmoetingen, waar menselijkheid verschijnt in verschil.
Van harte,

Dirk

Subsidie toegekend

door het buurtfonds van Amsterdam Zuid-Oost!

Het Fonds voor Zuidoost heeft — in samenwerking met het Prins Bernard Cultuurfonds — subsidie aan de QFWF toegekend om het storytelling programma te helpen verder ontwikkelen!

“Fonds voor Zuidoost is unaniem enthousiast over jouw project. Hoewel ze het project ambitieus vinden, vinden zij het een waardig initiatief. Ze vinden het mooi hoe je met dit project kinderen kennis laat maken met de veelkleurigheid van de multiculturele samenleving.
In de ogen van het buurtcomité leveren jullie een belangrijke interculturele bijdrage die op veel scholen kan worden gebruikt.
Er is vertrouwen in de organisatie en in de lesstof die al eerder ontwikkeld is.
Zij juichen het dan ook toe dan jullie gaan digitaliseren en wensen jullie veel succes.”

In het eerste half jaar van het project is er educatief materiaal ontwikkeld en beproefd met twee workshops als pilot voor een (digitale) interculturele les en voor een verdiepend lesprogramma:

Workshop 1 : When Animals Narrate Cultures …
Workshop 2 : Animals as Wisdom Seekers

De uitwerking van dit materiaal tot een inleidend en verdiepend lesprogramma staat beschreven in de QFWF-storytelling-Project-Eindrapportage-2021-05-05

Animal Wisdom

Learning from animals how to bridge gaps between cultures!

Het QFWF-ontwikkelteam verzamelt dierenverhalen uit Oost en West, Noord en Zuid tot een intercultureel storytelling programma Animal Wisdom. Dieren vertegenwoordigen een elementaire wijsheid waarmee er bruggen tussen culturen kunnen worden geslagen.

Bolinus brandaris, de puperslak – Chrisje Ronde

Dieren belichamen in mythen, legenden en sprookjes zowel natuurlijke kracht als wijsheid: spreekwoordelijk is de wijsheid van de uil. Dieren in verhalen bezitten zowel goede als slechte eigenschappen; zo haalt de sluwe spin Anansi ook gemene streken uit. Vogels in sprookjes en mythen brengen boodschappen over, zoals de raaf bijvoorbeeld, als bemiddelaar tussen de verschillende werelden van mensen, goden en onderwereld.
Zo vormen dierenverhalen uit alle windstreken een morele spiegel voor de mens: de vos belichaamt slimheid, de leeuw kracht en gezag, en de mieren zijn spreekwoordelijk ijverig.

Naast overeenkomsten blijken er boeiende culturele verschillen. Zo kennen vrijwel alle culturen verhalen over draken. Hoewel ze enerzijds verschillend van vorm zijn — soms meer slangachtig, soms meer als een reusachtige vogel of als een soort dinosaurus — belichamen ze allen een enorme (boven)natuurlijke kracht.
Soms zijn ze betrokken bij het scheppingsproces en soms bewaken ze schatten zoals het levenswater. Ze figureren zowel als magische helpers als dat mensen ook de strijd met hen aangaan.

Hoe de rol van dieren in het grote geheel (het leven op aarde, de kosmos) in de verschillende verhalen wordt gezien, vertelt ons daarom iets over het mens- en wereldbeeld, over opvattingen over leven en dood en over visies op goed en kwaad in de betreffende cultuur.

Doel van het QFWF-storytelling programma Animal Wisdom

In het QFWF-storytelling programma Animal Wisdom komen zowel kenmerkende culturele verschillen naar voren — zoals de draak in Chinese mythen als belichaming van vitale kosmische krachten en in Europese sprookjes van slechte en gevaarlijke krachten, die overwonnen dienen te worden — als boeiende overeenkomsten: zoals de vlinder als symbool van de ziel en de vuurvogel als symbool van transformatie.
De transculturele betekenis van dieren als dragers van wijsheid en van natuurlijke kracht vormen pijlers voor het bouwen van bruggen tussen culturen. Met als doel waarden van ‘global citizenship’ — zoals inclusie, culturele diversiteit en interculturele wijsheid — creativiteit en andere vaardigheden voor het 21e-eeuwse burgerschap te helpen versterken: van kinderen, studenten, ouders, docenten, professionals, managers en bestuurders.

Een Animal Wisdom website met Interculturele lessen

De wijsheid van de purperen octopus staat symbool – Chrisje Ronde

Aan een speciaal te ontwerpen website Animal-wisdom.org komt het educatieve materiaal in de vorm van interculturele lesmodulen, animaties, een game en de e-books te hangen. Dit multimediale materiaal spreekt tot de verbeelding en toont hoe diersymboliek culturele grenzen overschrijdt. Zowel het vertellen van deze verhalen, het tonen van de artistieke expressies als het van daaruit co-creatief vormgeven van dierenwijsheid kan verbindend werken en bruggen tussen culturen slaan.

De workshops van de Ontmoetingsdag 2020 — “When Animals Narrate Cultures” en “Animals as Wisdom Seekers”  zie de Slangen Nieuwsbrief — zijn verwerkt tot een (digitale) interculturele les “Burgerschapsvorming, diversiteit en inclusie”. Een introducerend filmpje is te zien en via— Animal wisdom — waar deze interculturele les(module) ook als workshopcyclus is te bestellen.

De interculturele lessen vormen een inleiding tot de kunst van verhalen vertellen èn het delen van verhalen uit verschillende culturele wijsheidstradities. Ze vormen stappen op weg naar wederzijds begrip en appreciatie van zowel persoonlijke als culturele verschillen, doordat leerlingen vrijer en kritischer leren denken en dialogisch uitwisselen op een creatieve, inclusieve en open manier. Ingrediënten voor het stimuleren van kosmopolitische en ecologische bewustwording. 
Overkoepelend doel van het educatieve programma Animal Wisdom is gericht op menswording en gemeenschapsvorming. In een artikelen serie De Gulden Snede op de QFWF-website zijn de interculturele achtergrond en doelen beschreven en toegelicht. 

E-books: Dierenverhalen uit Culturele regio’s in Oost, West, Zuid, Noord 

bij de QFWF betrokken auteurs en kunstenaars hebben dierenverhalen in uiteenlopende genres verzameld. Deze zullen als e-books op de website — Animal wisdom — worden ontsloten tot culturele collecties uit specifieke regio’s en storytelling tradities:

  • De Jataka tales met boeddhistische thema’s van vrijgevigheid en compassie: 11 dierenverhalen herteld door en geïllustreerd met aquarellen van Greg Suffanti;
  • Dierenverhalen uit Madagascar, uit de oorspronkelijke bronnen vertaald door dr. Marcel Reyners;
  • Dierenverhalen uit de orale Akan/ Ewe storytelling traditie uit Ghana en uit de eerste hand opgetekend door taalkundige dr. Kofi Dorvlo;
  • Dierenverhalen geïnspireerd op de Indiase Panchatantra tales, ingeleid en (na)verteld door dr. Nivedita Yohana met tekeningen van Nour Kayali.

Een Animal Wisdom Game

Voor de te lanceren website — Animal wisdom — wordt er een game ontwikkeld op basis van het QFWF-Animal Wisdom programma. 
Hoewel de aanvraag hiervoor bij het KNAW Pilotfonds Wetenschapscommunicatie door Wetenschappers niet is toegekend, is er een netwerk gebouwd met onderzoekers van de Universiteit Leiden en met het African Research Institute van Óbudai University in Budapest, Hongarije.
De Universiteit Leiden heeft via haar online nieuws aandacht aan dit project gegeven.

Een volgende stap in de ontwikkeling van het spelconcept Animal Wisdom zal tijdens de Ontmoetingsdag 2021 worden getoond, met nog andere kunstvormen, zoals dans, spel en theater, bij de vertelkunst en beeldende kunst en via het QFWF-video-kanaal ook animaties en filmopnamen.