Jaarverslag 2018

Activiteiten en resultaten van de QFWF in 2018

De in 2017 ingezette koers van de QFWF ter versterking van waarden van culturele diversiteit, openheid en oprechte interesse voor andere culturen in een vreedzame, inclusieve samenleving langs drie wegen, heeft zij in 2018 verder uitgebouwd.

Dankzij vele betrokkenen rond de QFWF heeft zij dit kunnen doen:

 • door middel van het verzamelen, online publiceren en de verdere ontwikkeling van culturele expressies en kruisbestuiving tussen wijsheidstradities (weg 1).
 • door middel van het verzamelen, online publiceren en de verdere ontwikkeling van Educatief intercultureel materiaal (weg 2) en
 • door middel van (kennis)delen via Masterclasses en daadwerkelijke ontmoetingen (weg 3)

Door de fiscus werd de QFWF daartoe per 1 januari 2018 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Culturele Instelling (ANBI Cultuur).

Quest 1: Het Wijsheidsweb

Het verder ontwikkelen van het Wijsheidsweb en andere digitale kanalen
Gedurende 2018 groeide het zogenaamde Wijsheidsweb ten behoeve van het publiceren, ontsluiten, verspreiden en uitdragen van culturele expressies van diverse culturele gemeenschappen, met de volgende belangrijke mijlpalen:

 • In februari 2018 is op het Wijsheidsweb het archief met Wijsheden gelanceerd en is de Forumfunctie ter bevordering van interculturele levenskunst ingericht
 • In juni 2018 zijn drie QFWF-sites opgenomen in de Koninklijke Bibliotheek (nationaal digitaal archief)
 • In augustus 2018 is de statistische analyse op drie QFWF-sites ingericht
 • In augustus 2018 is het YouTube kanaal geopend
 • Eind december 2018 telde het Wijsheidsweb:
 • Zo’n 75 Redactionele pagina’s
 • Meer dan 170 Wijsheden
 • Ruim 95 Forum / platformberichten (met nu negen rubrieken)

Quest 2: Spel & Dialoog-vormen, storytelling

Het ontwikkelen van educatief materiaal ter bevordering van interculturele levenskunst
Haar doelstelling Quest 2 van het ontwikkelen van Educatief intercultureel materiaal met betrekking tot kennisdeling en het doorgeven van kunstzinnige uitingen, verhalen en wijsheden, afkomstig uit diverse culturele wijsheidstradities, heeft de QFWF in 2018 uitgebouwd met drie parallel verlopende ontwikkelingen:

1. Het integreren van de drie websites voor de spel en dialoogvormen

 • Mens, ken je zelf!
 • Wat is de kwestie?-Wat is de questie!
 • de (digitale) game Quest for wisdom

Het idee voor de integratie is met de websitehost en een webdeveloper besproken en ingrediënten voor een concept ontwikkeld.
Dit kan geoperationaliseerd worden met een ontwikkeltijd van omstreeks 5 jaren.

2. Het verder ontwikkelen van de digitale game Quest for wisdom

 • door middel van het vertalen van de content tot een Engelse variant
 • door middel van het uitbouwen van de digitale faciliteiten als educatief middel

Er is een Engelse vertaling gerealiseerd met behulp van de vrijwillige inzet van betrokkenen rond de QFWF. Voor de digitale doorontwikkeling zal een game-developer moeten worden aangetrokken. Hiervoor zullen middelen moeten worden geworven voor het inhuren van een professioneel game ontwikkelaar, dan wel met behulp van vrijwillige inzet met behulp van het beperkte budget dat zij hiervoor op dit moment heeft.
Evenals het onder 1. genoemde ontwikkelplan is hiervoor een ontwikkeltijd van 5 jaren uitgetrokken.

3. Het ontwikkelen en uitvoeren van een storytellingproject

Er is een concept ontwikkeld voor een storytellingproject: door eerst een pilot te ontwikkelen met name vanuit Ghanese en Indiase tradities van storytelling, die naar behoefte en mogelijkheden van samenwerkende partners kan worden uitgebreid met verhalen uit andere windstreken, zoals het prachtige Chinese educatieve materiaal van Caroline Young.
Voor het realiseren van dit project zijn contacten gelegd voor een samenwerking met een bibliotheek en een school.

Er in 2018 een projectplan geschreven met als kern gebruik te maken van de expertise van betrokkenen rond de QFWF en het reeds verzamelde Educatieve materiaal te gebruiken op de website, zie bijv.: An African storytelling production in an Asian setting en Thirsty crow.

Quest 3: Masterclasses en Ontmoetingsdagen

Het organiseren van levende ontmoetingen

1. Een jaarlijkse Ontmoetingsdag over maatschappelijke kwesties en interculturele levenskunst. Nu ook Masterclasses!

De QFWF organiseert jaarlijks een Ontmoetingsdag, waarin de netwerken van betrokkenen rond de QFWF elkaar kunnen ontmoeten en elkaar in hun interculturele activiteiten versterken.

De Ontmoetingsdag van 2017 stond in het teken van de verkramping op het geopolitieke wereldtoneel dat er muren tussen continenten en culturen werden gebouwd en de QFWF een intercultureel programma organiseerde ter bevordering van ontmoetingen tussen culturen als een vreedzamer en inclusieve alternatieve beweging – zie: 23-06-17, Ontmoetingsdag rond het thema ‘Grenzen, muren en een tussenruimte voor interculturele levenskunst’.

De Ontmoetingsdag van 2018 zette deze koersbepaling en onderzoeksrichting voort. Interculturele levenskunst wordt hierbij bezien vanuit de samenhang tussen patronen en thema’s van existentiële, sociaal-culturele en (geo)politieke aard – zie: 25-11-18, Ontmoetingsdag rond het thema ‘Interculturele vieringen en feesten’.

Voor de verdere beschrijving van doelen en verslaglegging van deze dagen, zie Quest-3.

Over deze activiteiten wordt gecommuniceerd via de digitale Nieuwsbrief Spinnend web, die circa vier keer per jaar verschijnt en naar betrokkenen bij de QFWF wordt verstuurd.

2. Start Masterclasses Interculturele Levenskunst 2018

De QFWF heeft Quest 3 versterkt met het op aanvraag en bij voldoende intekening van belangstellenden Masterclasses te programmeren en organiseren op het gebied van interculturele levenskunst en de kunst van het begeleiden door middel van de game Quest for wisdom en/of andere spel- en dialoogvormen.

Zo is er in de periode van 2016-2019 een driejarig programma Interculturele levenskunst voor de Weesper Filosofiekring verzorgd. Daarin zijn de volgende onderwerpen met elkaar besproken en is gezamenlijk een spelvorm van ‘Mens ken je zelf’ gespeeld.

 • Het boek ‘Mediale levenskunst’ van Giovanni Rizzuto
  Het boek ‘De wereld van De Wachter’ van Dirk De Wachter
  Het Levensvisiespel ‘Stem je innerlijk kompas’.
  Over het programma van 2018/2019 zijn een aantal verslagen gepubliceerd op het Wijsheidsweb, zie: dialogen-rond-de-speeltafel-van-het-levensvisiespel-1, dialogen-rond-de-speeltafel-van-het-levensvisiespel-2, dialogen-rond-de-speeltafel-van-het-levensvisiespel-3.

Financiële verantwoording

financieel-overzicht-QFWF-2018

QFWF toelichting bij de financiële verantwoording over 2018

Algemeen

Deze financiële overzichten zijn opgesteld met inachtneming van de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW / de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

Er is een financieel jaaroverzicht gemaakt op basis van het de door stichting getrouw bijgehouden financiële overzichten.

Activiteiten

De activiteiten van de Quest for Wisdom Foundation, statutair gevestigd aan de Middenstraat 71, 1381 XB Weesp te Nederland, bestaan voornamelijk uit:

 • Het ontwikkelen en onderhouden van het Wijsheidsweb als digitaal platform van interculturele levenskunst
 • Het organiseren van ontmoetingsdagen en masterclasses
 • Het ontwikkelen van educatief materiaal, vooral spel- en dialoogvormen ten behoeve van interculturele levenskunst en het vormgeven van ontmoetingen

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2018 waren er geen werknemers in dienst van de Quest for Wisdom Foundation

Valuta

Deze financiële overzichten zijn opgesteld in euro’s. Er hebben zich geen transacties in vreemde valuta voorgedaan sinds de oprichting van de stichting.

Grondslagen voor de balanswaardering

Algemeen

Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil van de binnengekomen donaties en bijdragen en de kosten en andere lasten van het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermeldde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de donaties en bijdragen zijn binnengekomen. Verliezen zullen in aanmerking worden genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Donaties en bijdragen

Onder donaties wordt verstaan de gelden die aan de stichting worden geschonken zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat.

Onder bijdragen wordt verstaan de gelden die aan de stichting worden betaald om de kosten te dekken van bepaalde activiteiten waar de persoon die de bijdrage betaalt aan deel mag nemen.

Bedrijfskosten

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Toelichting op administratieve verplichtingen uit hoofde van ANBI status

Onkostenvergoedingen en vacatiegelden

De bestuursleden van de Quest for Wisdom Foundation hebben in 2018 geen onkostenvergoeding en/of vacatiegelden ontvangen.

Analyse van de kosten van de quest for wisdom foundation

 • De grootste kostenpost voor de Quest for Wisdom Foundation zijn de productiekosten en de catering voor de jaarlijkse ontmoetingsdag, zoals het eenmalig editen van muziek en het vertonen van een DVD.
 • De post ‘catering’ is besteed aan het verzorgen van koffie, thee, frisdranken en een lunch voor de gasten tijdens de ontmoetingsdag op 25 november, die van 10.00 uur tot 18.00 uur duurde.
 • De post ‘onkosten ontmoetingsdag’ omvat kosten, zoals de aanschaf van staanders die noodzakelijk waren voor een creatieve workshop tijdens de ontmoetingsdag en voor een bloemetje voor een vrijwilliger die met creatief materiaal ‘verrassingsdoosjes’ ten behoeve van de ontmoetingsdag had gemaakt. De reiskostenvergoedingen zijn betaald aan natuurlijke personen die de ontmoetingsdag mede hebben mogelijk gemaakt. Deze personen kregen die vergoeding vanwege hun bijdrage aan het programma, ofwel in organisatorische zin ofwel inhoudelijk zoals een presentatie, muziekoptreden etc.
 • De post ‘website’ is de kleinste kostenpost. Deze is besteed aan het online houden van de website van de stichting.
 • De post ‘Bankkosten’ vormt de vier-na-grootste kostenpost. Deze kosten zijn gemaakt om de bankproducten die de stichting gebruikt, in stand te houden.

Aard en omvang van inkomsten en vermogen van de quest for wisdom foundation

De inkomsten bestaan met name uit donaties, waar geen tegenprestatie tegenover staat, en bijdragen. Bijdragen worden door de Quest for Wisdom Foundation gevraagd aan deelnemers van evenementen, en dragen eraan bij dat een evenement kostendekkend kan verlopen. De Quest for Wisdom Foundation heeft dit jaar € 1,906.80 aan donaties en bijdragen ontvangen.

De omvang van het huidige eigen vermogen van de Quest for Wisdom Foundation is in lijn met het redelijk vermogen dat nodig is om de continuïteit van de Quest for Wisdom Foundation te waarborgen. Het is ongeveer toereikend om de kosten voor een jaar voortbestaan van de Quest for Wisdom Foundation te dekken als er geen verdere donaties en bijdragen binnenkomen. Omdat er geen garantie is op de ontvangst van toekomstige donaties of giften, is het aanhouden van dit eigen vermogen noodzakelijk om de continuïteit van de Quest for Wisdom Foundation te kunnen waarborgen.