Toelichting bij het Rad

Hoofdredactie

Het Wijsheidsweb is opgebouwd in de vorm van een Rad van interculturele levenskunst
  • Het Rad schetst religieuze en spirituele richtingen, filosofie en mythologie, kunsten en ambachten als aspecten van wijsheid.
  • Het Rad ordent deze voor het ontwikkelen van een interculturele levenskunst.
  • Het Rad presenteert een door de Quest for wisdom foundation ontwikkelde spelfilosofische en dialogische benadering voor bezinning op en ontmoeting tussen wijsheidstradities uit alle windstreken, met zowel aandacht voor verschillen als voor verbindende elementen.

Interculturele levenskunst

Levenskunst is de kunst door middel van doorleving en overdenking, op basis van dialoog en praxis — geestelijke en fysieke oefeningen en praktijken — antwoorden te vinden op basale bestaansvragen.

Zoals: Wie ben ik?, Waartoe zijn wij op aarde? en Hoe het leven goed te leven?, teneinde het leven individueel en in gemeenschappen goed vorm te geven.

Vroeger werden veelal definitieve antwoorden op deze vragen binnen de denkbeelden, verhalen en rituelen van (sub)culturele gemeenschappen gezocht en gevonden.
Onze ‘postmoderne’ tijd vraagt erom tijdelijke arrangementen en voorlopige antwoorden tussen (inter)culturele oriëntaties te vinden. Dat kan door middel van ontmoeting, uitwisseling en dialoog tussen gemeenschappen.

Multicultureel, transcultureel en intercultureel

Het Rad visualiseert de termen multicultureel, transcultureel en intercultureel.

Multicultureel

Multicultureel hangt samen met onze tijd van globalisering, waarin alle culturen van buitenaf met elkaar in verbinding (komen te) staan. 
Digitale, economische, sociale en culturele uitwisseling scheppen vooralsnog verbinding van buitenaf. Langs die weg ontstaat een diversiteit aan multiculturele leefvormen (een kakafonie).

Transcultureel

Transcultureel verwijst naar een weg die van binnenuit verbindt — door gedeelde motieven die bruggen slaan tussen culturen en wijsheidstradities. 
Het begrip transcultureel kan op verschillende wijzen worden verstaan.
Zoals ‘de gulden regel der moraal’ of als ‘gnosis’, een liefdevolle wijsheid en verbondenheid (harmonie der sferen) en als het goede (samen)leven — ‘goed’ niet zozeer in een economische en technocratische betekenis, als veeleer in een mythisch-religieuze, spirituele, esthetische en ethische zin.

Intercultureel

Intercultureel duidt op een filosofische weg tot verbinding door middel van (symbolisch) spel en dialoog. 
Het begrip intercultureel gaat zowel van de waarde van het verschil uit — hoe schoon en divers zijn de expressies van wijsheid in verschillende culturen en tijdperken!? — als van een gerichtheid op verbinding door middel van begripsvorming en samenspel.

Wijsheid is te vinden in filosofische en religieuze teksten, maar ook in andere vormen: in ambachten en kunsten, rituelen en (mythische) verhalen, symboliek en muziek.
Ze (kunnen) op zeer verschillende, (im)materiële wijze bijdragen aan interculturele levenskunst. 
Met andere woorden: verbinding en ordening kunnen zowel van binnenuit als van buitenaf tot stand komen èn in een tussenruimte met gedeelde verschillen, inter-esse, waar spanning tussen tegenpolen en kleurrijke differenties blijven bestaan.

Wijsheden uit alle windstreken

Op het Wijsheidsweb worden wijsheden uit alle windstreken verzameld en op een bijzondere symbolische manier gepresenteerd.

Het verzamelen en presenteren — via het Rad van interculturele levenskunst — gebeurt in die zin op een heel eigen wijze, nadrukkelijk onderscheiden en anders opgepakt dan bijv. Wikipedia en andere (open source) encyclopedieën dit doen.

Het Rad van interculturele levenskunst als portaal

Het Rad fungeert als een ‘portaal’.

Dit portaal biedt een symbolische ordening:

  • als een landkaart, waarmee de bezoeker van de website wijsheden uit diverse tradities kan vinden
    en
  • als een filosofisch voorstel hoe interculturele levenskunst op te bouwen: namelijk enerzijds beeldrijker dan een abstract filosofisch betoog en anderzijds filosofischer dan een typering van concrete eigenschappen van volkeren en culturen.

Deze symbolische ordening van het Rad is nadrukkelijk bedoeld buiten stereotyperingen en etnocentrische, discriminerende bepalingen van culturen en volkeren te blijven.
Door ‘elementaire’ velden (aarde, water, lucht, vuur en ether) symbolisch te karakteriseren, daaraan wijsheden en (inter)culturele wijsheidswegen te koppelen ontstaat er een ‘tussen’: een ruimte voor dialoog en uitwisseling vanuit belangstelling.

Dit ‘tussen-zijn’ (letterlijk ‘inter-esse’) geeft ruimte aan een symbolisch-mythische èn filosofisch-kritische wijze van ordenen langs een weg van het midden: tussen vaste kaders en ‘-ismen’, zoals etnocentrisme en vreemdelingenhaat maar ook ‘onverschillig’ multiculturalisme en exotische ophemeling.
De symbolische ordening van het Rad biedt daarmee een brug tussen wetenschappelijke studies over ‘andere’ culturen, religies en ‘vreemde’ volkeren, die gestoeld zijn op gestolde begrippen over ‘de vreemde ander’, èn emotionele of politieke expressies uit de onderbuik vóór of tegen standpunten, religies en ideologieën.

Ordening van wijsheidstradities

De organische groei van het Wijsheidsweb ontstaat uit een (onder)zoekend ordenen van teksten, beelden, verhalen en andere uitingen van wijsheid door middel van het Rad van interculturele levenskunst.

Die benadering geeft uitdrukking aan het gegeven dat in ‘postmoderne’ of ‘laatmoderne’ tijden het goede samenleven en samenwerken een (multi)culturele kwestie is die onder druk staat.

In de erkenning en waardering van verschillen ligt tevens een mogelijkheid tot het vinden van verbinding. Dat wil zeggen dat culturele verschillen op diverse wijzen bijdragen aan menswording en gemeenschapsvorming.
Het spanningsveld tussen de polen van verbinding van binnenuit en uitwisseling en confrontaties van buitenaf creëert een speelruimte voor ontmoeting tussen culturen vanuit oprechte belangstelling.
Door middel van spel en dialoog en langs de symbolische velden en wegen van het Rad kan interculturele levenskunst groeien vanuit uitwisseling en verbindende transculturele motieven.

Door de verschillende wijsheden en wijsheidswegen — met hun eigen verhalen, rituelen en symboliek — volgens het Rad van interculturele levenskunst te karakteriseren en een geëigende plaats te geven, ontstaat er meer dan een losse verzameling van brokjes informatie, culturele artefacten en feitenkennis over wijsheidstradities, mythologie en religieuze richtingen.

Je krijgt als gebruiker in het labyrint van wijsheidswegen een symbolische kaart en wegwijzer mee over kleurrijke elementaire vormen van wijsheid: aards en geaard, meanderend en stromend, luchtig en lichtvoetig, vurig en vonkend, verbindend en etherisch. Het perspectief van het Rad met verschillende en gedeelde elementaire expressies van wijsheid in velden en wegen geeft oriëntatie in de diversiteit van culturele opvattingen over het goede leven.

Symbolische rangschikking

De ordening aan de hand van het Rad van interculturele levenskunst toont hoe ontwikkeling en kruisbestuiving langs vijf elementaire velden kan plaatsvinden tot interculturele wegen en transculturele vormen van wijsheid.

Dat wil zeggen dat de symbolische rangschikking door middel van het Rad enerzijds zicht geeft op de wijsheidstradities vanuit eigen cultuurhistorische bronnen en wortels. Anderzijds dat de in onze tijd wenselijke ontwikkeling — van interculturele wegen en transculturele vormen ­— van wijsheid centraal staat.

Vanuit het perspectief van het Rad bezien verschijnen religieuze, wetenschappelijke, literaire, filosofische en kunstuitingen gelijkelijk als symbolische vormen, bouwstenen voor interculturele levenskunst.

Deze manier van symbolische rangschikking kiest een wijze middenweg tussen een objectiverende, ‘politiek correcte’ en afstandelijke benadering en het presenteren van geloofsartikelen als ‘adept’. Het streven is op een open èn belangstellende wijze, vanuit inter-esse, de diverse richtingen en perspectieven, tradities en stromingen op te vatten als symbolische expressies van wijsheid en vormen van levenskunst. In wijsheidstradities worden wegen tot het goede leven — gericht op verbinding van binnenuit — verschillend benoemd: ‘verlossing’, verlichting’, ‘moksha’, ‘compassie’, ‘medemenselijkheid, …

Forum van verbinding door waardering van verschillen

De levenskunst van het goede verstaan van elkaar met respect voor culturele verschillen wil de stichting Quest for wisdom foundation stimuleren door middel van het Wijsheidsweb als een forum voor interculturele uitwisseling en dialoog.

Het Wijsheidsweb met het Rad als een forum is een uitnodiging aan gebruikers de diverse tradities — van boeddhisme tot Noordse mythologie, van christelijke rituelen tot Indiaanse mythen — symbolisch te begrijpen als vormen van levenskunst.

De religieuze en filosofische teksten, mythische en andere verhalen, kunstvormen en rituelen zien er op het eerste gezicht zeer divers uit.
Voor de goede verstaander en door waardering van culturele verschillen bieden ze wijsheid ter beoefening van levenskunst. Daarmee is het Wijsheidsweb ook gericht op menswording en gemeenschapsvorming.

2018-02

Tags: