Weg 1 Het verzamelen, ontwikkelen en publiceren van intercultureel educatief materiaal voor het Wijsheidsweb

foundation-culturele-anbi het rad met de vijf elementaire velden en 16 interculturele wegen

Voor het realiseren van haar doelstellingen wil de Stichting bestaand en nieuw educatief materiaal — dienstbaar aan menswording en gemeenschapsvorming — verzamelen, ontwikkelen en verspreiden. Het materiaal wordt — tezamen met filosofisch, kunstzinnig en spiritueel wijsheidsmateriaal in de ruimste zin van het woord — via het Wijsheidsweb gepubliceerd.

Het Wijsheidsweb

Het Wijsheidsweb is een forum voor interculturele levenskunst waar de waarde van het verschil en de schoonheid van het anders zijn, centraal staan.

Daarmee wil de Stichting bijdragen aan interculturele wijsheid vanuit het besef dat deze:

groeit uit een historisch bewustzijn van culturele wortels,
gedijt bij interesse voor andere culturen en wijsheidstradities en
vrucht draagt door ontmoeting en kruisbestuiving.

Het is de bedoeling dat het Wijsheidsweb in de loop der jaren met filosofisch, kunstzinnige en spiritueel wijsheidsmateriaal in de ruimste zin van het woord uitgroeit tot een Rad van interculturele levenskunst.

Dat gebeurt dankzij de inbreng van diverse WW-auteurs[1] .

Wijsheidstradities

De Stichting beschouwt praktijken en visies van levenskunst — afkomstig uit (inter)culturele tradities — als wijsheidstradities.

Wijsheid wordt door de mensheid van generatie tot generatie overgeleverd in de vorm van oorsprongs-, goden- en heldenverhalen, gezegden en spreuken, symboliek en rituelen, filosofische beschouwingen en meditatieve praktijken.
Wijsheidstradities zijn afkomstig uit culturele bronnen en zijn soms te verbinden aan auteurs, filosofen of religieuze meesters. Veelal gaat het om anoniem blijvende, slechts deels historisch en cultureel nader te duiden mondelinge en schriftelijke tradities.

Wijsheidstradities staan vanaf de eerste contacten tussen culturen — door volksverhuizingen en handelsbetrekkingen — in een intercultureel krachtenveld.
Er wordt nieuw land ontdekt — in de spiltijd, tijdens breukvlakken in de geschiedenis en er verdwijnen eilanden van (historische, culturele) wijsheid en kennis in de oceaan van onwetendheid.
Daarmee zijn wijsheidstradities in voortdurende ontwikkeling en wij met hen. Het kloppende hart van wijsheid bevindt zich tussen (inter-) culturele stromingen.

Om oog te krijgen voor spanningsvelden en stromingen tussen culturen en deze als ontwikkeling van interculturele wijsheid te kunnen gebruiken, hebben we een meervoudig kompas nodig. Een kompas waarmee we vooral oog krijgen voor historische, maatschappelijke en culturele gelaagdheid.
Zo biedt het Wijsheidsweb een filosofisch kompas om religieuze en spirituele stromingen en wijsheidstradities te zien als historisch gewortelde vormen van levensoriëntatie en als bronnen voor interculturele levenskunst.
Uiteindelijk vergt wijsheid een innerlijke verbondenheid van een individu met overgeleverde kennis en praktijken. Het raadplegen van het Wijsheidsweb doet daarmee een appèl op de ontwikkeling van het innerlijk kompas van de gebruikers…

Symbolische indeling van het Wijsheidsweb

Om het Wijsheidsweb vorm te geven, heeft de Stichting een symbolische indeling ontworpen in een Rad van interculturele levenskunst met vijf elementaire velden, zestien (inter)culturele wegen tot wijsheden met zes dimensies.

[1] WW-auteurs zijn auteurs, acteurs, kunstenaars, ontwerpers, opstellers, makers en belanghebbenden, die de teksten en ander materiaal ter beschikking van het Wijsheidsweb hebben gesteld.

Tags: