ANBI-cultuurstatus

foundation-culturele-anbi

De QFWF heeft een culturele ANBI status

Wat dat volgens de ficus betekent staat hier uitgelegd: algemeen nut beogende instellingen/culturele anbi

QFWF publicatieplicht betreffende de ANBI-cultuurstatus

Jaar 2017

 1. Naam van instelling: Stichting Quest for wisdom foundation
 2. RSIN/fiscaal nummer: 856734135
 3. Contactgegevens
 4. Doelstelling
 5. Beleidsplan
 6. Bestuurssamenstelling
 7. Namen van de bestuurders
 8. Beloningsbeleid
 9. Uitgeoefende activiteiten
 10. Financiële verantwoording

Ad 5) Beleidsplan

De Stichting ‘Quest for wisdom foundation’ is op 20 september 2016 door Heidi Muijen opgericht. Zij gaf daarmee gehoor aan de inspiratie dat de verschillende wijsheidswegen die er in Noord en Zuid, Oost en West zijn ontwikkeld, meerwaarde en schoonheid toevoegen.

Het goed kunnen omgaan met verschillen is de interculturele kwestie van onze tijd; een maatschappelijk vraagstuk dat vele meningen en verhitte politieke debatten kent. De doelstelling van de stichting bevat een oproep tot interculturele levenskunst als antwoord.

Het streven van de Quest for Wisdom Foundation is dan ook een bijdrage te leveren aan een cultuur van openheid voor culturele diversiteit door middel van het aanboren van de eigen en gezamenlijke historische interculturele wortels en wijsheidstradities.

Het QFWF Beleidsplan

Ad 8) Beloningsbeleid 

(Passage uit p. 2 Beleidsplan)

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie zoals bijv. een reiskostenvergoeding.

Bestuursleden kunnen niet afzonderlijk beschikken over het vermogen van de instelling. Er is een aparte bankrekening op naam van de stichting. Daarnaast wordt jaarlijks een financieel overzicht door de penningmeester van de stichting opgesteld. Dit overzicht wordt tijdens een jaarlijkse bestuursvergadering (waar minstens 3 leden van het bestuur bij aanwezig zijn) besproken en vastgesteld.

Ad 9) Uitgeoefende activiteiten (2016-2017)

10 oktober 2016 Oprichting QFWF
 • Stichting “Quest for Wisdom Foundation” door dr. Heidi Muijen.
22 december 2016 Oprichtingsfeest QFWF
 • 40 Aanwezigen: de genodigden waren direct betrokkenen bij stichting.
23 juni 2017 Ontmoetingsdag QFWF

Thema Grenzen, muren en een tussenruimte voor interculturele levenskunst.
In een dialoog met gastsprekers en gastkunstenaars (muziek, poëzie en spel) ging men aan de slag met de filosofische questie:

 • Hoe goed om te gaan met (be)grenzen?
 • Biedt interculturele levenskunst een richting voor glocale vormen — een samentrekking tussen globaal en lokaal — voor de inrichting van het goede samenleven en voor de ontwikkeling van wereldburgerschap?

Gastsprekers waren o.m.:

 • Erik Hoogcarspel (over fenomenologische levenshouding)
 • Marc Quaden (over leiderschap)
 • Gea Smit (over begeleidingskunde).
 • Muziek werd verzorgd door het Droomwevers Ensemble o.l.v. Henry Muldrow.
 • De muzikale polyloog door Maurice Willems (“Ziel en Stem”).
 • Poëzie werd verzorgd door leden van het UTA genootschap.
 • De interculturele (Marokkaans — mediterrane) hapjes werden verzorgd door het kookatelier van Najia Azizi.

Er waren 60 aanwezigen.

Verslag Ontmoetingsdag 23 juni 20177

21 juli 2017 Tapas pensant
 • te Weesp ter voorbereiding van de Ontmoetingsdag QFWF 2018
 • Aanwezig 3 bestuursleden en 4 leden van een voorbereidende ontwikkelgroep.
1 december 2017 Lunch pensant
 • te Ede ter voorbereiding van de Ontmoetingsdag QFWF 2018
 • Aanwezig 3 bestuursleden en 4 leden van de voorbereidende ontwikkelgroep.
 • De ontmoetingsdag QFWF 2018 zal in het teken staan van interculturele vieringen en rituelen.
21 december 2017 Lancering Wijsheidsweb questforwisdom.org

Ad 10) Financiële verantwoording

QFWF-Financieel-overzicht-2017

Toelichting

Algemeen

Deze financiële overzichten zijn opgesteld met inachtneming van de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW / de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.
Ik heb geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die mij in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van deze financiële overzichten.

Activiteiten

De activiteiten van de Quest for Wisdom Foundation, statutair gevestigd aan de Middenstraat in Weesp, bestaan voornamelijk uit:

 1. Het ontwikkelen en onderhouden van het Wijsheidsweb als digitaal platform van interculturele levenskunst
 2. Het organiseren van ontmoetingsdagen en masterclasses
 3. Het ontwikkelen van educatief materiaal, vooral spel- en dialoogvormen ten behoeve van interculturele levenskunst en het vormgeven van ontmoetingen
Personeelsleden

Gedurende het jaar 2017 waren er geen werknemers in dienst van de Quest for Wisdom Foundation

Valuta

Deze financiële overzichten zijn opgesteld in euro’s. Er hebben zich geen transacties in vreemde valuta voorgedaan sinds de oprichting van de stichting.

Grondslagen voor de balanswaardering

Algemeen

Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil van de binnengekomen donaties en bijdragen en de kosten en andere lasten van het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermeldde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de donaties en bijdragen zijn binnengekomen. Verliezen zullen in aanmerking worden genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Donaties en bijdragen

Onder donaties wordt verstaan de gelden die aan de stichting worden geschonken zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat.
Onder bijdragen wordt verstaan de gelden die aan de stichting worden betaald om de kosten te dekken van bepaalde activiteiten waar de persoon die de bijdrage betaalt aan deel mag nemen.

Bedrijfskosten

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Toelichting op administratieve verplichtingen uit hoofde van (beoogde) anbi status

Onkostenvergoedingen en vacatiegelden

De bestuursleden van de Quest for Wisdom Foundation hebben in 2017 geen onkostenvergoeding en/of vacatiegelden ontvangen.

Analyse van de kosten van de quest for wisdom foundation

De grootste kostenpost voor de Quest for Wisdom Foundation is de reiskostenvergoedingen die zijn betaald aan natuurlijke personen.
Bankkosten vormen de een na grootste kostenpost. Deze kosten zijn gemaakt om de bankproducten die de stichting gebruikt, in stand te houden.
De catering voor evenementen is de een na grootste kostenpost, welke besteed is aan het aanbieden van interculturele hapjes aan de gasten tijdens de Ontmoetingsdag op 23 juni.
De overige kosten zijn kleinere en incidentele bedragen, zoals voor het eenmalig editen van muziek en een bloemetje voor het leveren van content voor het Wijsheidsweb.

Aard en omvang van inkomsten en vermogen van de quest for wisdom foundation

De inkomsten bestaan met name uit donaties, waar geen tegenprestatie tegenover staat, en bijdragen. Bijdragen worden door de Quest for Wisdom Foundation gevraagd aan deelnemers van evenementen, en dragen eraan bij dat een evenement kostendekkend kan verlopen. De Quest for Wisdom Foundation heeft dit jaar EUR 733 aan donaties en bijdragen ontvangen.

De omvang van het huidige eigen vermogen van de Quest for Wisdom Foundation is in lijn met het redelijk vermogen dat nodig is om de continuïteit van de Quest for Wisdom Foundation te waarborgen. Het is ongeveer toereikend om de kosten voor een jaar voortbestaan van de Quest for Wisdom Foundation te dekken als er geen verdere donaties en bijdragen binnenkomen. Omdat er geen garantie is op de ontvangst van toekomstige donaties of giften, is het aanhouden van dit eigen vermogen noodzakelijk om de continuïteit van de Quest for Wisdom Foundation te kunnen waarborgen.

Quintra Rijnders (RA), penningmeester 
2018-06